کهکشان اطلاعات عمومي

اطلاعات عمومی

زهره: مشتری: عطارد: آنچه که باید از فضا و منظومه شمسی و زمین بدانید

 
زهره: 

زهره داغ ، طوفانی و پوشیده از ابر است .
 
عطارد یا تیر نخستین و نزدیکترین سیاره منظومه شمسی به خورشید است. 
مشتری:
مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی است .
عطارد:
عطارد نزدیک ترین سیاره به خورشید است . 
زحل:
زحل درخشان ترین حلقه ها و بیشترین قمر را دارد در مجموع تعداد قمرهای زحل ۲۴ عدد می باشد 
اورانوس:
اورانوس ۱۵ قمر و ۱۳ حلقه دارد. که حلقه های آن همانند زحل از جنس ذرات یخ و غبار می باشد
 آنچه که باید از فضا و منظومه شمسی و زمین بدانید 
 

ستارگان سحابی چه هستند ؟ - مجموعه ستارگان نامشخص ریز و درشتی که چون به صورت ابر دیده می شوند ستارگان ابری هم گفته می شوند .

سال نوری چند کیلومتر است ؟ - 9،460،800،000،000 کیلومتر .

سال نوری چیست ؟ - مسافتی که نور با سرعت 300 هزار کیلومتر بر ثانیه در عرض یک سال طی میکند .

کهکشان چیست ؟ - مجموعه ستارگان سحابی یا ابری که آن را راه شیری و راه مکه هم می گویند .

نزدیکترین ستاره به زمین کدام است ؟ - ستاره ای به نام آلفا که 4،6 سال نوری از زمین فاصله دارد .

درخشانترین ستارگانی که دیده می شوند کدام است ؟ - ستارگانی که در مجموعه معروف به سگ بزرگ در فاصله 360 سال نوری از زرمین قرار دارند .

قطر خورشید چه قدر است ؟ - 1،391،000 کیلومتر است .

مساحت خورشید چه قدر است ؟ - 6،078،700،000،000 کیلومتر مربع .  

 

   

 

حجم خورشید چه قدر است ؟ - 1،409،300،000،800 کیلومتر مربع .

فاصله خورشید تا زمین چه قدر است ؟ - 150،000،000 کیلومتر است .

حرارت خورشید را چه قدر تخمین زده اند ؟ - در سطح خورشید تا 6500 درجه در هسته مرکزی تا 20 میلیون درجه .

مرکز منظومه شمسی که زمین هم جزو آنست کجاست ؟ - خورشید .

منظومه شمسی کدامها هستند ؟ - عطارد – زهره – زمین – مریخ – مشتری – زحل – اورانوس – نپتون – پلوتو ن.
1 - نام دیگر سیاره عطارد چیست ؟ - تیر 
2 - نام دیگر سیاره زهره چیست ؟ - ناهید 
3 -    نام دیگر سیاره مریخ چیست ؟ - بهرام
4  - نام دیگر سیاره زحل چیست ؟ - کیوان 
-  نام دیگر سیاره مشتری چیست ؟ - برجیس

آخرین اعضای خانواده منظومه شمسی کام ها هستند ؟ - اورانوس – نپتون – پلوتون .

کدام یک از ستارگان منظومه شمسی است که به دور آن حلقه ای وجود دارد ؟ - زحل 

نزدیک ترین سیاره منظومه شمسی به خورشید کدام است ؟ - عطارد 

بعد از خورشید سطح کدام یک از اعضای منظومه شمسی گرمتر است ؟ - عطارد با 178 درجه سانتی گراد بالای صفر

سطح کدام یک از اعضای منظومه شمسی سردتر است ؟ - نپتون 221 درجه سانتی گراد زیر صفر 

مدار حرکت منظومه شمسی چگونه است ؟ - بیضی 

 

منظومه شمسی ، ما و ... خورشید

نام سیاره فاصله از خورشید قطر مدت سال 

عطارد 58 میلیون کیلومتر 4700 کیلومتر 88 روز

زهره 108میلیون کیلومتر 12200 کیلومتر 224 روز 

زمین 149 میلیون کیلومتر 12756 کیلومتر 365 روز

مریخ 227 میلیون کیلومتر 6770 کیلومتر 686 روز

مشتری 775 میلیون کیلومتر 142060 کیلومتر 11 سال 315 روز 

زحل 1421 میلیون کیلومتر 121000 کیلومتر 29 سال و 267 روز 

اورانوس 2858میلیون کیلومتر 50000 کیلومتر 84 سال 7 روز 

نپتون 4478 میلیون کیلومتر 54400 کیلومتر 164سال 280 روز

دورترین سیارات منظومه شمسی از خورشید کدام است ؟ - نپتون و پلوتون .

ماه چیست ؟ - کرات کوچکتری که به دور سیارات عضو منظومه شمسی می چرخند و با آنها به دور خورشید نیز می چرخند.

تعدا اقمار سیارات منظومه شمسی چگونه است ؟ - نپتون یکی – اورانوس 4 تا – زحل 10 تا – مشتری 9 تا – مریخ 2 تا – زمین یکی – و زهره و عطارد هم ماه یا قمر ندازند .

فاصله ماه تا زمین چه قدر است ؟ - 384،403 کیلومتر (برابر با 2/1 ثانیه نوری )

قطر ماه چه قدر است ؟ - تقریباً ربع قطر زمین 3470 کیلومتر 

حجم ماه چه قدر است – 22067 کیلو متر مکعب ( تقریباً برابر یک هشتادم حجم زمین )

مساحت ماه چه قدر است ؟ - 38 میلیون کیلومتر مربع .

یک دور گردش ماه به درو زمین چهقدر طول می کشد ؟ - 53/29 روز 

قطر زمین در خط استوا چه قدر است ؟ - 12756 کیلومتر 

قطر زمین در دو قطب چه قدر است ؟ - 12713 کیلومتر 

علت اختلاف قطر زمین بین استوا و قطبین چیست ؟ - چون زمین کره کامل نیست و در قطر فرو رفته تر و در استوا برجسته تر است .

محیط زمین چه قدر است ؟ - در خط استوا 40،076،000 و روی دایره نصف النهار که از دو قطب می گزدر برابر با 40،009،150 متر .

آیا طول مدت حرکت زمین به دور خورشید درست 365 روز طول می کشد ؟ - نه ، 365 روز 5 ساعت و 48 دقیقه است .

طول مدار زمین به دور خورشید چه قدر است ؟ - 925 میلیون کیلومتر است .

سرعت زمین در حرکت به دور خورشید چه قدر است ؟ - در حدود 5/30 کیلومتر در ثانیه .

آیا طول مدت مدت گردش زمین به دور خود درست 24 ساعت است ؟ - نه ، 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه .

سرعت سیر زمین در حرکت به دور خود چه قدر است ؟ - در خط استوا 465 متر در ثانیه .

حجم زمین چه قدر است ؟ - 1،082،741 میلیون کیلومتر مکعب .

خط استوا چیست ؟ - کمر بند فرضی به دور کره زمین که زمین را درست به دو قسمت مساوی تقسیم میکند .

نصف النهارات چیست ؟ - خطوط فرضی به دور زمین که از دو قطب زمین به دور کشیده شده و تعدادشان بسیار زیاد است .

مدارات چیست ؟ - خطوط فرضی که به موازات خط استوا دور کره زمین تا دو قطب شمال و جنوب کشیده شده اند .

سال چیست ؟ - مدت یک دور حرکت زمین به در مدار خود به دور خورشید .

شبانه روز چیست ؟ - مدت یکبار گردش زمین به دور خود  

محور زمین چیست ؟ - میله فرضی که از قطب شمال به قطب جنوب فرو رفته باشد .

حرکت انتقالی زمین چیست ؟ - همان حرکت زمین به در مدار به دور خورشید است .

حرکت وضعی زمین چیست ؟ - همان حرکت زمین به دور خود در شبانه روز است .

شب و روز نتیجه کدام یک از حرکات زمین است ؟ - حرکت وضعی .

خشکی ها و آبهای زمین چگونه تقسیم شده اند ؟ - به طور کلی بیشتر خشکی ها در نیم کره شمالی و بیشتر آبها در نیم کره جنوبی هستند .

شبه سیارات یا سیارات صفا کدامند ؟ - ستارگان کوچکی که به تعداد زیادی بین مشتری و مریخ قرار دارند .

اولین قمر مصنوعی برای تسخیر فضائی کی پرتاب شد ؟ - 4 اکتبر 1957 توسط روسها به نام اسپوتنیک اول 

 اولین قمر مصنوعی آمریکتا کی به فضا رفت ؟ - 21 ژانویه 1957 به نام کاشف اول .

اولین موجود زنده که با سفینه به فضا رفت چه بود ؟ - سگ ماهده ای به نام کایکا ( روز 3 نوامبر 1957 توسط روسها )

اولین انسانی که با سفینه به فضا رفت که بود ؟ - فضا نورد روسی به نام یوری گاگارین ( در 12 آوریل 1961 باستوک اول )

اولین فضا نورد 
آمریکائی که به فضا رفت که بود ؟ - آلن شپرد .

اولین یادگار بشر که به کره ماه فرستاده شد، چه بود ؟ - موشک فضا نورد روسی که روز 14 سپتامبر 1959 به کره ماه نشست .

کمربندهای فرضی زمین کدام است ؟ - جو زمین یا اتمسفر – یونوسفر – حوزه مغناطیسی یا مانیتوسفر .

بزرگترین سیاره منظومه شمسی کدام است ؟ - سیاره مشتری یا برجیس .

 

+ نوشته شده در  پانزدهم مرداد ۱۳۸۸ساعت 21:29  توسط حسن زارعی  | 

 

نمایشگر آمار آلکسا